AstrideUnicorn

HODL LINE [AstrideUnicorn]

This indicator determines periods of bull market when a buy-and-hold investor can hold the asset, and bear market periods when they should avoid holding it. Though it was designed primarily with cryptocurrencies in mind, it can be successfully used for any market.
Technically, the indicator is an asymmetric trend filter aimed to account for the fact that market sell-offs tend to be sharper than up-trends. The algorithm has two regimes – with and without price smoothing.

HOW TO USE
The step-like line is the main trend filter. It is colored green in an uptrend and red in a downtrend. When the smoothing is on, in addition to the trend filter, the indicator plots a purple line. It is a Hull Moving Average ( HMA ) of the price. In this case, the indicator uses this line instead of the price to find crossings with the trend filter.
When the price or the smoothed line crosses the trend filter above, it is an uptrend signal. The indicator marks such crossings with green circles. It also colors the chart background green in an uptrend. The price or the purple line crossing the trend filter below means a downtrend signal. Downtrend signals show as red circles. The chart background in a downtrend turns red.

SETTINGS
Sensitivity – a dropdown list that allows the user to choose an averaging period of the indicator. Users can select a value for sensitivity from a predetermined set that better suits their investment horizon.
Use Smoothing – turns on and off smoothing of the price with HMA . With the smoothing turned on, the indicator responds slower to price changes, but at the same time produces less amount of false signals.

Our premium trading indicators: https://unicorn.trading

Join our Discord community: https://dsc.gg/unicom
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?