MyNewTrading

DMI With Crosses (MyNewTrade)

MyNewTrading Cập nhật   
Directional Movement Indicator:
+DI and -DI
I changed the color of the bar bars according to the crossed of +DI and -DI . It helps us to have an idea of whether the trend is continuing or not.

+DI crossover to -DI barcolor is Aqua, if not bar color is Red.

It also helps us to find the lowest and highest points of the graph according to the positions of Adx +DI and -DI .
It gives warnings at the lowest and highest points, which helps us to detect the direction of the trend.
Phát hành các Ghi chú:
I edited the formula that calculates the highest and lowest points. and made it understandable.
Phát hành các Ghi chú:
I added Alert settings.
Phát hành các Ghi chú:
I solved some Alert problems.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?