TradingStrategyCheck

EMA deviation & Range with barcolor change

This indicator includes an EMA, a range and outer lines similar to the Bollinger Bands, but with a different calculation (which also becomes apparent once you compare the two). This indicator fits very well with the EMA pullback strategy.

The color of the candles changes depending on where it is located.
Above the EMA - green
Below it - red
Inside the range - black

All colors as well as lines are customizable under the Style tab.
The "Deviation" can be set to 0, here there are only slight deviations.
The EMA range can be adjusted in 0.1 steps to achieve the highest possible accuracy of the pullbacks.

If you have any questions, please don't hesitate to contact me.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?