edward_Z

[edward_Z]Data table

The purpose of this script is educational!

Create table with different inputs, various conditions, color changes, text format...
Phát hành các Ghi chú: Added gradience to RSI row (see lines 50, 52 and 54)
Don't forget, this script is educational only, an idea of how a table might be created and filled with data.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

nice one! THX
Phản hồi
Top script sir, thanks !
Phản hồi