loxx

Fractal-Dimension-Adaptive SMA (FDASMA) w/ DSL [Loxx]

Fractal-Dimension-Adaptive SMA (FDASMA) w/ DSL is a fractal-dimension-index-adaptive SMA . The SMA is accelerated during a trend and slowed down during a sideways market, so as to avoid false signals. This indicator uses the fractal dimension to compute an ingest period length into the SMA to output the FDASMA.

What is the Fractal Dimension Index?
The goal of the fractal dimension index is to determine whether the market is trending or in a trading range. It does not measure the direction of the trend. A value less than 1.5 indicates that the price series is persistent or that the market is trending. Lower values of the FDI indicate a stronger trend. A value greater than 1.5 indicates that the market is in a trading range and is acting in a more random fashion.

What are DSL Discontinued Signal Line?
A lot of indicators are using signal lines in order to determine the trend (or some desired state of the indicator) easier. The idea of the signal line is easy : comparing the value to it's smoothed (slightly lagging) state, the idea of current momentum/state is made.

Discontinued signal line is inheriting that simple signal line idea and it is extending it : instead of having one signal line, more lines depending on the current value of the indicator.

"Signal" line is calculated the following way :

When a certain level is crossed into the desired direction, the EMA of that value is calculated for the desired signal line
When that level is crossed into the opposite direction, the previous "signal" line value is simply "inherited" and it becomes a kind of a level

This way it becomes a combination of signal lines and levels that are trying to combine both the good from both methods.

In simple terms, DSL uses the concept of a signal line and betters it by inheriting the previous signal line's value & makes it a level.

Included
  • 2 Signal types
  • Alerts
  • Loxx's Expanded Source Types
  • Bar coloring

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?