Daveatt

BEST ABCD Pattern Strategy

Hello traders

This is the strategy version of this script

I - Concept

I present to you, ladies and gentlemen, the first screener for harmonic patterns .
Starting with an ACBD pattern screener this time!!

I used the calculations from Ricardo Santo's script

In short, he's using fractals (regular or Bill Williams ) for the pattern calculations. A masterpiece !!!

II - Definitions

The ABCD pattern ( AB=CD ) is one of the classic chart patterns which is repeated over and over again.
The ABCD pattern shows perfect harmony between price and time.

The Williams Fractal is an indicator, developed by Bill Williams , that aims to detect reversal points (highs and lows) and marks them with arrows.
Up fractals and down fractals have specific shapes. The Williams Fractal indicator helps users determine in which direction price will develop

💎Strategy filters💎

I included some cool backtest filters:

- flexible take profit in USD value (plotted in blue)
- flexible stop loss in USD value (plotted in red)

The take profit and stop loss should work with Forex/FX pairs as well

All the BEST
Dave

📧 dave@best-trading-indicator

⏩ Trading Course: https://best-trading-indicator.com/pages/concepts

🐦 Twitter: https://twitter.com/bti_trading

💰 Discord: https://discord.gg/8Q4MBus
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?