trespeng

ADR - Average Daily Range [@treypeng] [v2]


This is an intraday indicator.

Average Daily Range provides an upper and lower level around the daily open. It is calculated by taking an EMA / SMA average of a given number of previous days' True Range.

It can be useful for helping guide support and resistance , for taking profits and for placing stops.

It's a similar idea to the ATR indicator, but calculated on a daily timeframe only.

Settings:

Length: number of days to take an average from
Offset: Set this to 0 to include today's range. Set to 1 to exclude today. Set to 2 to exclude today and yesterday.....and so on.

The other settings should be self explanatory :)Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?