TheLark

The Lark: Directional Movement Index

An open source version of the DMI. Mostly published for other scripters to modify.
Typical useage: www.investopedia.com...hnical/02/050602.asp
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="TheLark: Directional Movement Index", shorttitle="DMI_LK", overlay=false)

    //•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//  
    //                       //
    //    OPEN SOURCE DMI BY THELARK      //
    //         ~ 8-3-14 ~         //
    //                       //
    //           •/•           //
    //                       //
    //  https://www.tradingview.com/u/TheLark  //
    //                       //
    //•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•/•//

// This is an open source version of the DMI or Directional Movement Index that is provided by Trading View.
// I made this mostly for other scripters to be able to modify and use, but it also helps with transparency,
// and proves that TV uses the correct Wells Wilder MA, and DMI. 

// More to come from me and modified DMI's :)

// Wells Wilders MA
wwma(l,p) =>
  wwma = (nz(wwma[1]) * (l - 1) + p) / l

// Inputs
length = input(14)

// Calc
hiDiff = high - high[1]
loDiff = low[1] - low
plusDM = (hiDiff > loDiff) and (hiDiff > 0) ? hiDiff : 0
minusDM = (loDiff > hiDiff) and (loDiff > 0) ? loDiff : 0
ATR = wwma(length, tr)
PlusDI = 100 * wwma(length,plusDM) / ATR
MinusDI = 100 * wwma(length,minusDM) / ATR
DX = (PlusDI + MinusDI > 0) ? 100 * (abs(PlusDI - MinusDI) / (PlusDI + MinusDI)) : 0

// Plots
plot(wwma(length,DX),color=#FF006E,title="DX")
plot(PlusDI, color=#0EAAEF,title="DI+")
plot(MinusDI,color=orange,title="DI-")