daytraderph

Custom Volume

Idea : Idea of script is getting the volume of index BNF and NIFTY50 ( as Tradingview don't provide the volume information of the indexes )
How it works : Script works on getting the weighted volume of underlying stocks and the plotting them by weight in volume
Benefits:
1. Can server as example how, once can plot the mixed volume of symbols
2. Will help the traders who consider volume also as decision making factor while trading BNF from tradingview chart
3. Can give volume information on any TF **in my knowledge only available for premium users

Important factor to note: Weight of stocks may change time to time depending on Exchange decision.
Phát hành các Ghi chú: minor correction in overlay
Phát hành các Ghi chú: added
1. weight as input
2. money flow indicator
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?