NasserHumood

Retrograde Planets

NasserHumood Premium Cập nhật   
█ OVERVIEW
Retrograde Planets is a TradingView script that highlights the retrograde cycles for all the planets including : Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, etc etc..
A lot of Time-Theory/ Gann traders use these cycles to gauge volatility and trend of the market. This script can highlight all the previous retrograde cycles of any planet of your choice.
The settings are easy and simple, you will just need to select the planet and activate it from the setting. And of course, you can change the color of the highlighted area.
Retrograde Planets can also project the future retrograde cycles and highlights them for you a year in advance ( 365 days ).

█ Future Plans and upgrades to this script may include :
1. Advance labeling.
2. Statistics box.
And more! Feel free to contact me with any feature that you would like to see in this script


█ How to use :
1. Open the settings.
2. Choose the planet.
3. Enable the Cycles using the checkbox.
Give the script a few seconds and you should be set.

This script is coded as an addon to the Gann ToolBox package/scripts.
Phát hành các Ghi chú:
v1.0 - v1.5
█ UPDATE/UPGRADE : ( August 24, 2022 )
1. upgrade to Pine v5
2. Improved code and algorithm.
3. Removal of Pluto since we don't have a reliable data algorithm for it ( yet! still in the work )
4. Removal of script version number from the script's status bar.
5. Added tooltip and slightly improved UI.
6. Support for 1000 future bars instead of 100! 10x increased future resolution.
7. Future retrograde dates are now more accurate on all timeframes instead of daily resolution. this means you get to know the exact minute the retrograde stats not the general daily.
8. Future retrograde cycles have similar look to the previous cycles!

Summery : Most of the upgrade is backend related. but this is a big upgrade that will allow for additional features to be added!

Previous version :
Current version :
Phát hành các Ghi chú:
v1.1 - v1.11
█ UPDATE/UPGRADE : ( August 27, 2022 )
1. Bug fix

Summery : There was a bug that effected some of the retrograde cycles resulting in some missing data, this bug is now fixed, which may also increase the script's stability and performance.
Phát hành các Ghi chú:
v1.11 - v1.2
█ UPDATE/UPGRADE : ( September 4th, 2022 )
1. Bug fix

Summery : To fix the current bug that's on all non 24/7 markets, we made that feature available by click. and optimized the code to run a tiny bit better.

To get access to any of my scripts feel free to visit my website :
https://gannbox.com

you can also contact me on Twitter :
https://twitter.com/Nasser_Humood

Or through TradingView's direct messages.
Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ NasserHumood để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Hướng dẫn của tác giả

To get access to this script, you can find my information down below. Feel free to contact me.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.