loxx

Adaptive Deviation [Loxx]

Adaptive Deviation is an educational/conceptual indicator that is a new spin on the regular old standard deviation. By definition, the Standard Deviation (STD, also represented by the Greek letter sigma σ or the Latin letter s) is a measure that is used to quantify the amount of variation or dispersion of a set of data values. In technical analysis we usually use it to measure the level of current volatility.

Standard Deviation is based on Simple Moving Average calculation for mean value. This version of standard deviation uses the properties of EMA to calculate what can be called a new type of deviation, and since it is based on EMA, we can call it EMA deviation. And added to that, Perry Kaufman's efficiency ratio is used to make it adaptive (since all EMA type calculations are nearly perfect for adapting).

The difference when compared to standard is significant--not just because of EMA usage, but the efficiency ratio makes it a "bit more logical" in very volatile market conditions.

The green line is the Adaptive Deviation, the white line is regular Standard Deviation. This concept will be used in future indicators to further reduce noise and adapt to price volatility.

Included
  • Loxx's Expanded Source Types

Public Telegram Group, t.me/algxtrading_public

VIP Membership Info: www.patreon.com/algxtrading/membership
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?