simwai

Adaptive VWAP Stdev Bands

Introduction
Heyo, here are some adaptive VWAP Standard Deviation Bands with nice colors.
I used Ehlers dominant cycle theories and ZLSMA smoothing to create this indicator.
You can choose between different algorithms to determine the dominant cycle and this will be used as reset period.
Everytime bar_index can be divided through the dominant cycle length and the result is zero VWAP resets if have chosen an adaptive mode in the settings.
The other reset event you can use is just a simple time-based event, e.g. reset every day.

Usage
I think people buy/sell when it reaches extreme zones.

Enjoy!

---

Credits to:
@SandroTurriate - VWAP Stdev Bands
@blackcat1402 - Dominant Cycle Analysis
@DasanC - Dominant Cycle Analysis
@veryfid - ZLSMA
(Sry, too lazy for linking)

I took parts of their code. Ty guys for your work! Just awesome.

Telegram: gimmemorecrypto
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?