adishaz

EMA ON MA SET

SOORY FOR MY EINGLISH
ITS NOT MY NATIVE AND IM NOT GOING TO GOOGLE TRANSLATE THIS

this is a beuaitful indicator that plot EMA that gat is calc from another ma and length for your choise so you will get an = 'ema on ma '
it can plot you more beautiful results and more smoothing results
i added golden/death cross for all ma

enjoy !

היי חברים זה בעצם אינדיקטור של ממוצע נע על ממוצע נע לנוחיכותכם
הפלט הראשי הוא EMA
הוא לוקח את החישוב שלו ממוצע אחר והאורך שתגדירו

נותן תוצאה יותר חלקה של ממוצעים נעים
הוספתי חתיוכים בין ההמוצעים

תהנו.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?