XPl0RR

XPloRR MA-Buy ATR-Trailing-Stop Long Term Strategy Beating B&H

XPloRR MA-Buy ATR-MA-Trailing-Stop Strategy

Long term MA Trailing Stop strategy to beat Buy&Hold strategy

None of the strategies that I tested can beat the long term Buy&Hold strategy. That's the reason why I wrote this strategy.
Purpose: beat Buy&Hold strategy with around 10 trades. 100% capitalize sold trade into new trade.

My buy strategy is triggered by the EMA (blue) crossing over the SMA curve( orange ).
My sell strategy is triggered by another EMA (lime) of the close value crossing the trailing stop(green) value.
The trailing stop value(green) is set to a multiple of the ATR(15) value.
ATR(15) is the SMA (15) value of the difference between high and low values.

Every stock has it's own "DNA", so first thing to do is find the right parameters to get the best strategy values voor EMA , SMA and Trailing Stop.
Then keep using these parameter for future buy/sell signals only for that particular stock.
Do the same for other stocks.

Here are the parameters:

  • Exponential MA: buy trigger when crossing over the SMA value (use values between 11-50)
  • Simple MA: buy trigger when EMA crosses over the SMA value (use values between 20 and 200)
  • Stop EMA: sell trigger when Stop EMA of close value crosses under the trailing stop value (use values between 8 and 16)
  • Trailing Stop #ATR: defines the trailing stop value as a multiple of the ATR(15) value

Example parameters for different stocks (Start capital: 1000, Order=100% of equity, Period 1/1/2005 to now):

BAR(Barco): EMA=11, SMA=82, StopEMA=12, Stop#ATR=9
Buy&HoldProfit: 45.82%, NetProfit: 294.7%, #Trades:8, %Profit:62.5%, ProfitFactor: 12.539

AAPL ( Apple ): EMA=12, SMA=45, StopEMA=12, Stop#ATR=6
Buy&HoldProfit: 2925.86%, NetProfit: 4035.92%, #Trades:10, %Profit:60%, ProfitFactor: 6.36

BEKB(Bekaert): EMA=12, SMA=42, StopEMA=12, Stop#ATR=7
Buy&HoldProfit: 81.11%, NetProfit: 521.37%, #Trades:10, %Profit:60%, ProfitFactor: 2.617

SOLB(Solvay): EMA=12, SMA=63, StopEMA=11, Stop#ATR=8
Buy&HoldProfit: 43.61%, NetProfit: 151.4%, #Trades:8, %Profit:75%, ProfitFactor: 3.794

PHIA ( Philips ): EMA=11, SMA=80, StopEMA=8, Stop#ATR=10
Buy&HoldProfit: 56.79%, NetProfit: 198.46%, #Trades:6, %Profit:83.33%, ProfitFactor: 23.07

I am very curious to see the parameters for your stocks and please make suggestions to improve this strategy.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?