AlgoBuddy

Sup/Res Levels [AlgoBuddy]

Shows basic pivot point of support and resistance levels. Will show alerts for break of sup. or res. Allows for a volume filter for sup. res. breaks as well.

"B" means break of either a Sup. or Res. level with volume greater than the threshold.
"Bull/Bear Wick" means bullish / bearish candle on break.

Left - number of bars left hand side of the pivot .
Right - number of bars right hand side of the pivot .
Volume Thres. - the threshold value (%) for the Volume .

This indicator is useful to filter our insignificant breaks of sup. or res. Can help trader determine when to sit on their hands, or enter a trade.

Get Access to the AlgoBuddy Premium indicators: www.algobuddy.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?