cheatcountry

Ehlers Squelch Indicator [CC]

The Squelch Indicator was created by John Ehlers (Stocks & Commodities V. 18:9 (42-46)) and this indicator is a variation of his Market Mode Indicator and its purpose is the same as in it determines if the market is trending or in a choppy market. If this indicator is at the 1 level then this means the market is trending and if it is at 0 then the market is choppy. I would recommend to adjust the squelch variable to find a setting that works well for you. If you want to avoid more choppy markets then adjust the squelch variable to a lower amount and vice versa. I have included basic buy and sell signals so buy when the line turns green and sell when it turns red.

Let me know if there are any other indicators you would like to see me publish!

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?