cheatcountry

Variable Power Weighted Moving Average

cheatcountry Premium Cập nhật   
The Variable Power Weighted Moving Average was created by RedKTrader so make sure you follow them! This is a very handy indicator where you can change the weights of the weighted moving average yourself!

For an easy guide here are common values to use to convert this indicator into other indicators:
Power = 0 = Simple Moving Average
Power = 0.5 = Square Root Weighted Moving Average
Power = 1 = Weighted Moving Average
Power = 2 = Squared Weighted Moving Average

Try it out and let me know what you think!

Let me know if you have other ideas for me or if you want something custom done!
Phát hành các Ghi chú: updated to make it consistent with my other indicators
Phát hành các Ghi chú: fixed issue with default resolution

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?