OrenJiles

alternative.me Crypto Fear & Greed Index [m59]

Description and documentation can be found within the script.
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 51
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 47
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 52
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 54
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 52
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 52
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 56
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 28
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 23
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 28
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 21
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 15
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 14
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 12
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 15
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 9
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 17
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 11
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 14
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 18
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 19
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 13
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 15
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 17
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 12
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 19
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 13
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 11
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 11
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 14
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 19
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 15
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 14
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 14
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 10
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 11
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 13
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 17
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 23
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 21
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 27
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 35
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 28
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 31
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 25
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 33
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 26
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 29
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 21
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 24
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 23
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 26
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 24
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 30
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 33
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 48
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 36
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 31
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 39
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 39
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 42
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 37
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 19
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 22
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 21
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 16
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 27
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 24
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 28
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 29
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 31
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 35
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 27
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 33
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 37
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 35
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 41
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 39
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 35
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 21
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 22
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 17
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 23
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 22
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 18
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 37
Phát hành các Ghi chú: Latest Value: 46
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Shame this is hardcoded to 2019
Phản hồi
Is there an up to date version of this?
Phản hồi