basixx

DMI Candle Color

Paints the color of the candles in accordance with the DMI Histogram. Two colors are supported - one for DMI Histogram above zero and one for DMI Histogram below zero. Inputs for ADX Smoothing and DI Length are also supported.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Looks great.... Using rightway ... From now
Phản hồi