JayRogers

Multi Time Frame MA Duplicates [Colour Switch]

This is revision 2 of "Multi Time Frame MA Duplicates"

Honorable Mentions:
 • @RicardoSantos - helped me fix my brain. Narf.
Description:
 • One stop shop for multiple MA duplicates over different resolutions.
 • A veritable banquet of MA's to choose from.
 • Set up your MA variables, and then plot up to 4 duplicates all using different time frames.
r2 Changes:
 • Simple "Drag Length" for colour switch - average for X bars back versus current, it's like a crossover, but with less scribbles.
 • Added Arnaud Legoux moving average (and the related inputs) to the array of MA choices!

Original Version:
Gỡ bỏ khỏi Script Ưa thích Thêm vào Script Ưa thích
//@version=2

study(title="Multi Time Frame MA Duplicates [Colour Switch]", shorttitle="MA Duplicates", overlay=true)

// Revision:  2 ( r1 - Multi Time Frame MA Duplicates )
// Author:   JayRogers
//
// Honorable Mentions:
// - @RicardoSantos - helped me fix my brain. Narf.
//
// Description:
// - One stop shop for multiple MA duplicates over different resolutions.
// - A veritable banquet of MA's to choose from.
// - Set up you MA variables, and then plot up to 4 duplicates all using different time frames.
// r2 Changes:
// - Simple "Drag Length" for colour switch - average for X bars back versus current, it's like a crossover, but cleaner.
// - Added Arnaud Legoux moving average and relevant inputs to the array of MA choices!

// - INPUTS START
maType   = input(defval="HullMA", title="MA Type: SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, VWMA, SMMA, HullMA, LSMA, ALMA ( case sensitive )", type=string)
maSource  = input(defval=open, title="MA Source", type=source)
maLength  = input(defval=50, title="MA Period", minval=1)
dragLength = input(defval=10, title="Colour Switch Average Period", minval=0)
lsmaOffset = input(defval=0, title="* Least Squares (LSMA) Only - Offset Value", minval=0)
almaOffset = input(defval=0.85, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Offset Value", minval=0, step=0.01)
almaSigma  = input(defval=6, title="* Arnaud Legoux (ALMA) Only - Sigma Value", minval=0)
res1    = input(defval="15", title="MA Duplicate 1 Resolution", type=resolution)
res2    = input(defval="30", title="MA Duplicate 2 Resolution", type=resolution)
res3    = input(defval="60", title="MA Duplicate 3 Resolution", type=resolution)
res4    = input(defval="120", title="MA Duplicate 4 Resolution", type=resolution)
// - INPUTS END

// - FUNCTIONS
// Returns chosen MA input calculation, default to SMA if blank or typo.
variant(type, src, len) =>
  v1 = sma(src, len)                         // Simple
  v2 = ema(src, len)                         // Exponential
  v3 = 2 * v2 - ema(v2, len)                     // Double Exponential
  v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len)        // Triple Exponential
  v5 = wma(src, len)                         // Weighted
  v6 = vwma(src, len)                         // Volume Weighted
  v7 = na(v5[1]) ? sma(src, len) : (v5[1] * (len - 1) + src) / len  // Smoothed
  v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len)))  // Hull
  v9 = linreg(src, len, lsmaOffset)                  // Least Squares
  v10 = alma(src, len, almaOffset, almaSigma)             // Arnaud Legoux
  type=="EMA"?v2 : type=="DEMA"?v3 : type=="TEMA"?v4 : type=="WMA"?v5 : type=="VWMA"?v6 : type=="SMMA"?v7 : type=="HullMA"?v8 : type=="LSMA"?v9 : type=="ALMA"?v10 : v1
// return selected resolution series
reso(exp, res) => security(tickerid, res, exp)
// simple dragging average directional change switch
dragSwitch(exp, res, len) =>
  average = len >= 2 ? sum(exp, len) / len : exp[1]
  up   = exp > average
  down  = exp < average
  state  = reso(up ? true : down ? false : up[1], res)
// - FUNCTIONS END

// - SERIES VARIABLES
ma1 = reso(variant(maType, maSource, maLength), res1)
ma2 = reso(variant(maType, maSource, maLength), res2)
ma3 = reso(variant(maType, maSource, maLength), res3)
ma4 = reso(variant(maType, maSource, maLength), res4)
upColour  = #33CC33
downColour = #FF5555
// - SERIES VARIABLES END

// - PLOTTING
plot(ma1, title = "MA 1", color = dragSwitch(ma1, res1, dragLength) ? upColour : downColour, linewidth = 1, style = line, transp = 20)
plot(ma2, title = "MA 2", color = dragSwitch(ma2, res2, dragLength) ? upColour : downColour, linewidth = 2, style = line, transp = 20)
plot(ma3, title = "MA 3", color = dragSwitch(ma3, res3, dragLength) ? upColour : downColour, linewidth = 3, style = line, transp = 20)
plot(ma4, title = "MA 4", color = dragSwitch(ma4, res4, dragLength) ? upColour : downColour, linewidth = 4, style = line, transp = 20)
// - PLOTTING END

Bình luận

Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất