jordanfray

Multi Timeframe Support & Resistance

jordanfray Cập nhật   
About This Indicator
This indicator plots support (pivot low) and resistance (pivot high) using the chart timeframe and second editable timeframe.

How it can be useful
Having higher timeframe support and resistance plotted on a lower timeframe chart helps keep you grounded in the current range the price is in. This can be useful when wanting to avoid taking longs at resistance and shorts at support.

How to use
Adjusting the look back and look ahead will impact how frequently the support and resistance lines move. When Price breaks above resistance or below support, the lines will not move until a new pivot high and pivot low are detected.

Disclaimer: Not Financial Advice
Phát hành các Ghi chú:
You can now select both timeframes instead of being locked to the chart timeframe for the first timeframe. Added labels too.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?