RezzaHmt

Logarithmic Moving Average

Logarithmically weighted moving average .

Here is how weight is distributed in LMA and RMA ( exponential moving average )

As you know, logarithm of 1 is 0... This means the last bar in specified period will be ignored, and the log curve above applies to LMA of 9 bars.
So one bar should be added to the length when calculating the weight.

Result is faster than simple moving average , but a bit slower than linearly weighted moving average .
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?