exlux99

Ichimoku + RSI Crypto trending strategy

This is a crypto trending strategy designed for big timeframes such as 3-4h+.

Its components are:
RSI
ICHIMOKU full pack
Heikin Ashi candles for logic calculation inside


Rules for entry.
For long : we have a long cross condition on ichimoku and price is above the ichimoku lines, and at the same time RSI value is > 50.
For long : we have a short cross condition on ichimoku and price is below the ichimoku lines, and at the same time RSI value is < 50.

Rules for exit
We exit whenever we receive an opposite signal of the initial entry.

SInce this strategy is using no risk management inside, I recommend to be careful with it .


If you have any questions, let me know !

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?