elecbotcrypto

Elecbot MACD for Crypto

The first use of this method is the study of the crossing of the price averages.

- When the short-term EMA (12) crosses above the long-term EMA (26), this is equivalent to the cut-off MACD line and above the zero line.

- When the short-term EMA (12) crosses below the long-term EMA (26), this is equivalent to the cut-off MACD and below the zero line.

Buy signal: The buy signal appears when the MACD crosses above the zero line.

Selling signal: When the MACD intersects and lies below the zero line, the sell signal appears

These warning signals often appear very late. If the crossing of the signal line and the MACD line occurs, the trading signal will appear sooner and faster.

Buy signal: Occurs when the MACD crosses above the signal line of the MACD .

Sell ​​signal: occurs when the MACD line crosses and lies below the signal line of the MACD .

MACD and cross over of the averages are one of the uses of the MACD indicator technique. Using the MACD histogram and the MACD divergence are two important methods for giving reversal alerts.

Phương pháp sử dụng đầu tiên này là sự nghiên cứu hiện tượng giao cắt của các đường trung bình giá.

- Khi đường trung bình ngắn hạn EMA (12) cắt và nằm trên đường trung bình dài hạn EMA (26), điều này tương đương với đường MACD cắt và nằm trên đường zero.

- Khi đường trung bình ngắn hạn EMA (12) cắt và nằm phía dưới đường trung bình dài hạn EMA (26), điều này tương đương với MACD cắt và nằm phía dưới đường zero.

Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm phía trên đường zero.

Tín hiệu bán: Khi MACD cắt và nằm phía dưới đường zero thì tín hiệu bán xuất hiện

Những tín hiệu cảnh báo này thường xuất hiện rất trễ. Nếu sử dụng sự giao cắt của đường tín hiệu và đường MACD thì tín hiệu mua bán sẽ xuất hiện sớm và nhanh hơn.

Tín hiệu mua: Xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm phía trên đường tín hiệu của MACD .

Tín hiệu bán: xuất hiện khi đường MACD cắt và nằm phía dưới đường tín hiệu của MACD .

MACD và sự giao cắt của các đường trung bình là một trong những cách sử dụng kỹ thuật chỉ báo MACD . Sử dụng biểu đồ MACD và sự phân kỳ của MACD là 2 phương pháp quan trọng để đưa ra những cảnh báo đảo chiều.
Phát hành các Ghi chú: update
Phát hành các Ghi chú: update
Mã được bảo vệ
Tập lệnh này được xuất bản mã nguồn đóng và bạn có thể sử dụng nó một cách tự do. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ. Bạn không thể xem hoặc sửa đổi mã nguồn của nó.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?