QuantTherapy

TDI @ByPuppyTherapy

Similar to my last TDI but was made with the ability to select different bases for both EMAs / BBs.

Only viable bases as far as i have seen are SMA / EMA / KAMA the rest would need much more research.

https://tradingstrategyguides.com/best-t...

Mainly graphical changes for my layout + added coloring for all signals that came to my mind.

TEMA / Sentiment crossovers seems to be working a bit better than EMA .

I will update it with more usefull stuff late after i see its performance trading.

Phát hành các Ghi chú: Have had it fixed for a while but haven't published the mama fix since it was optional.

-> mama fix
-> added a couple of hide / show options for different RSI levels apparently
-> added show/ hide for Sharkfins

https://www.tradingview.com/u/QuantTherapy/#published-scripts

Tips:
ETH: 0x09396D8D78aC690f67F0a819CC08AF559F72c672
BTC: bc1qlzsh6q6m6vm2y72flq86w3zla97hc7jv9fay49
LTC: LYHj4WDN7BPu5294cSpqK3SgWSWdDX56Qt
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?