Honestcowboy

Williams Alligator Trend Filter

Honestcowboy Cập nhật   
I've edited the normal Bill Williams Alligator indicator to have a color fill that indicates the trend. There is a percentage range filter which checks if the 2 outer lines are enough far away from eachother to indicate a trend. The indicator also checks if the lines are below or above eachother in the right order as a last check to confirm Trend
Phát hành các Ghi chú:
Cleaned up the code and removed the other indicator from the chart which was visible on the first publish.

Access Scripts: linktr.ee/honestalgo
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?