derMatzeImNetz

Matze Breakout

derMatzeImNetz Pro Cập nhật   
Shows 2 different states of breakout:
Arrow = unusual volume , raising volume , positiv rate of change , standard deviation breakout
Bolt = very unusual volume , very high standard deviation breakout
Phát hành các Ghi chú:
better comments
Phát hành các Ghi chú:
Adding Fake-Outs

from Matze with Love;
PS: pls like, share and follow if you like to see more this
Phát hành các Ghi chú:
correcting false positive "bolt breakout"

from Matze with Love
Phát hành các Ghi chú:
Finetuning; add "uber break"; dont draw BBands

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?