veryfid

LSMA Crossover

This is a simple script designed to help filter out bad trades. LSMA is a trend king and by using the 21,200 and 1000 length lines traders can get a clear view of where price action is travelling. This indicator is the perfect companion to the LSMA Wave Rider indicator. Once a pullback is discovered (price action crosses under blue or white line) Traders can use LSMA Wave Rider to locate perfect entry point.
Least Squares Moving Average follows these rules:
When price crosses over it signals a bull trend.
When price crosses under it signals bear trend.
When price stays close or on the line sideways action is to be expected.
The direction of the line shows the direction of the trend.

Here is an example of finding good trades. Price action pulls below white or blue line.

Another example of what a pullback looks like.

This example shows how to find trend using crossovers.

Another example how trend can be found but by using line direction.

LSMA Wave Rider can be found here:

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?