squattter

EMA bullish/bearish dashboard - MTF

This is a good reminder for which way you should be placing orders.
It's best to not ignore these signals!!!


lime = full bull - 100ema above 200ema and price is above 200ema
green = hallf bull - price now below 200ema but 100ema is still above the 200
maroon = full bear - opposite of full bull
red = half bear - opposite of half bull


Also with multi timeframe option - so I guess you could stack several of these on a single framed chart if you wanted.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
study(title="EMA bullish/bearish dashboard - MTF")
//ema 1
len1 = input(100, minval=1)
src = input(close, title="Source")
ema1 = ema(src, len1)

len2 = input(200, minval=1)
ema2 = ema(src, len2)

useCurrentRes = input(true, title="Use current timeframe?")

resCustom = input(title="Timeframe", type=resolution, defval="5")
res = useCurrentRes ? period : resCustom
ema11 = security(tickerid, res, ema1)
ema22 = security(tickerid, res, ema2)plot((ema11 > ema22 and close > ema22), title="Buy 2/2", style=columns, color=lime)
plot((ema11 > ema22 and close < ema22), title="Buy 1/2", style=columns, color=green)
plot((ema11 < ema22 and close < ema22), title="Sell 2/2", style=columns, color=maroon)
plot((ema11 < ema22 and close > ema22), title="Sell 1/2", style=columns, color=red)