nilux

Linear Regression (Backtest / Trailing Stop)

2735 lượt xem
158
A Strategy with Backtest and Trailing Stop for Long/Short

Credits: Study by RafaelZioni - Thanks buddy!
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
⚠️ Automated trading bots and index funds: https://stackedinvest.com?via=welcome
💰 Bitcoin & Ethereum Options Trading: https://bit.ly/3BlofQ7