bensonsuntw

Pair you want[Benson]

Create your own crypto pair to see the relative price movement between 2 coins.
This indicator is a good reference tool to do hedge trading.
Users can enter the exchange and ticker name they like.
Phát hành các Ghi chú: fix color bug and clean the code (inspired by Morty)
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Using DCA to long AAVE/DEFI, is a good strategy?

I am testing it on FTX Quant Zone.

Can I join your FTX group?

Thank you.
Phản hồi