everget

Ehlers Deviation-Scaled Moving Average (DSMA)

Ehlers Deviation-Scaled Moving Average indicator script.

This indicator was originally developed by John F. Ehlers (Stocks & Commodities V. 36:8: The Deviation-Scaled Moving Average).
Phát hành các Ghi chú: Added ability to choose the number of the poles of Ehlers Super Smoother Filter
Phát hành các Ghi chú: Refactored
Phát hành các Ghi chú:
  • Added line coloring option
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget

Toss a coin to your witcher:
https://www.paypal.me/alexeverget

Bình luận

Good Job!
Phản hồi
everget GERVASEJOE0709
@GERVASEJOE0709, thank you!
Phản hồi
Always amazing work from you! Thank you!
Phản hồi
everget spinte7
@spinte7, thanks!
Phản hồi