inno14

BO - CCI Arrow with Alert

inno14 Updated   
BO - CCI Arrow with Alert base on CCI indicator to get signal for trade Binary Option.
Rules of BO - CCI Arrow with Alert below:

A. Setup Menu
1. cciLength:
* Default CCI lenght = 14
2. Linear Regression Length:
* Periods to calculate Linear Regression of CCI ,
* Default value = 5
3. Extreme Level:
* Default top extreme level = 100
* Default bottom extreme level = -100
4. Filter Length:
* Periods to define highest or lowest Linear Regression
* Default value = 6

B. Rule Of Alert Bar
1. Put Alert Bar
* Current Linear Regression Line created temporrary peak
* Peak of Linear Regression Line greater than Top Extreme Level (100)
* Previous Linear Regression is highest of Filter Length (6)
* Previous Linear Regression is greater than previous peak of Linear Regression Line
* Current price greater than previous low
* CCI (14) less than Linear Regression Line

2. Call Alert Bar
* Current Linear Regression Line created temporrary bottom
* Bottom of Linear Regression Line less than Bottom Extreme Level (-100)
* Previous Linear Regression is lowest of Filter Length (6)
* Previous Linear Regression is less than previous bottom of Linear Regression Line
* Current price less than previous lhigh
* CCI (14) greater than Linear Regression Line

B. Rule Of Entry Bar and Epiry.
1. Put Entry with expiry 3 bars:
* After Put Alert Bar close with signal confirmed, put Arrow appear, and after 3 bars, result label will appear to show win trade, loss trade or draw trade
2. Call Entry with expiry 3 bars:
* After Call Alert Bar close with signal confirmed, call Arrow appear, and after 3 bars, result label will appear to show win trade, loss trade or draw trade.
3. While 1 trade is opening no more any signal

C. Popup Alert/Mobile Alert
1. Signal alert: Put Alert or Call Alert will send to mobile or show popup on chart
2. Put Alert: only Put Alert will send to mobile or show popup on chart
3. Call Alert: only Call Alert will send to mobile or show popup on chart
Phát hành các Ghi chú: Update result trade, code from row 86 to row 95
Phát hành các Ghi chú: Add feature "Apply Trend Line Filter" to setup menu. By default this feature is disable.
If this feature is active, rule of signal as below:
* Only Call Alert appear while current price moving above trend line
* Only Put Alert appear while current price moving below trend line

=== Setup Menu of Apply Trend Line Filter ===
1. Trend Line Period:
* Lenght of bars to calculate Trend line.
* Default value = 100
2. Source:
* Source to calculate Trend line.
* Default value = close
3. Trend Line's Type:
* Type of Moving Average to calculate Trend line.
* Default value = Gaussian Filter script by Alex Orekhov (everget)
* This feature has 9 types of Moving Average to calculate Trend line: "Gaussian Filter","SMA","EMA","TEMA","WMA","VWMA","DONCHIAN","HULL MA","ALMA"
Phát hành các Ghi chú: Add Info Panel to chart.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?