lejmer

Mean Deviation Index

lejmer Premium Cập nhật   
The Mean Deviation Index ( MDX ) is used to see how much price is deviating from the mean. This indicator takes both volatility and mean deviation in consideration.

It uses the standard deviation of the ATR to filter an EMA , and uses this as the mean. It then only plots > or < 0 if price is more than one x ATR away from the mean. If index is positive, the background turns green, meaning price is more than 1 x ATR above the mean. If the index is negative, the background turns red, meaning price is more than 1 x ATR below the mean. This setting can be changed by changing the setting "ATR Multiplier", but the default is 1 x ATR.

There are two main ways to use this index.

1. Use it aggressively to find trends (by combining it with other indicators) by entereding each time the background changes color to green for longs or red for shorts.
2. Use it spot breakouts, waiting for a pullback, and then entering on the next move in the same direction. In this context for a short, you wait for the background color to turn green, then wait for the index to pull back, and then enter once it starts moving up again.
Phát hành các Ghi chú:
- Version 1.1 -
  • Added option to plot in a percentage scale instead of pure instrument value.
  • Changed the default of the different period settings to 26.
- Version 1.2 -
  • Added the option to plot levels on the indicator, alongh with alerts for when
    the MDX crosses these lines. Also added an option to show or hide these lines.
    These lines are hidden by default.
  • Added the option to make the indicator volume weighted.
    This is off by default.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?