NorthStarDayTrading

NSDT NQ Midline Zones

**DESIGNED FOR NQ/MNQ** This script provides an easy visualization of potential reversion zones to take trades back to the intraday midline. A common use would be to enter a position once price reached the outer yellow zones and retreats to either the red zone (for a short toward the midline) or a green zone (for a long back to the midline).
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
Fracking, Automation, Coaching - NorthStarDayTrading.com - https://www.youtube.com/watch?v=qs2SC4xp0So