Dahdaryon

DojiCandle body size RSI-SMMA filter MTF


DojiCandle body size RSI-SMMA filter MTF

Hi. I was inspired by a public script written by @ahmedirshad419, .
I thank him for his idea and hard work.
His script is the combination of RSI and Engulfing Pattern.

//------------------------------------------------------------
I decided to tweak it a bit with Open IA.
I have changed:
1) candle pattern to DojiCandle Pattern;
2) I added the ability for the user to change the size of the candlestick body;
3) Added SMMA 200;
4) Changed the colour of SMMA 200 depending on price direction;
5) Added a change in the colour of candlesticks, depending on the colour of the SMMA 200;
6) Added buy and sell signals with indicator name, ticker and close price;
7) Added ability to use indicator on multi time frame.

How it works
1. when RSI > 70 > SMMA 200 and form the bullish DojiCandle Pattern. It gives sell signal
2. when RSI < 30 < SMMA 200 and form the bearish DojiCandle Pattern. It gives buy signal

settings:
basic setting for RSI, SMMA 200 has been enabled in the script to set the levels accordingly to your trades
Enjoy
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?