IkkeOmar

Momentum Channel - [Volume Filter]

The indicator incorporates a volume filter to ensure that the RSI only moves when the volume is above the moving average of the volume.
The filtered RSI is then used to calculate the Bollinger Bands and moving averages, providing insights into the market dynamics.

It also gives you insight into the bigger timeframes so you can monitor momentum!

Volume Filter Length: Input parameter for the length of the volume filter moving average.

Overview of code:
  • rsiPeriod: Input parameter for the RSI period.
  • bandLength: Input parameter for the length of the Bollinger Bands.
  • lengthrsipl: Input parameter for the length of the fast moving average (MA) on the RSI.
  • volumeFilterLength: Input parameter for the length of the volume filter moving average.
  • volumeAvg: Calculates the moving average of the volume using the ta.sma() function with the specified volume filter length.
  • filteredRsi: Uses the ta.valuewhen() function to obtain the RSI value only when the volume is greater than or equal to the volume moving average. This creates a filtered RSI based on the volume filter.
  • offs: Calculates the offset value for the Bollinger Bands. It is derived by multiplying 1.6185 with the standard deviation of the filtered RSI using the ta.stdev() function.

I share my algos and give access to the Modern Porfolio.
You get free access to the TPI!
I also help with automation, systemization and coding:
Premium Trading signals below
discord.gg/kYTVc4s7mv

t.me/+pj-L40YNFT0zZDQ0
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?