tarzan

Days Trader 1.0

Simple program to look for day of week or day of month patterns in chart data.

All original work by Boffin Hollow Lab

Author: Tarzan
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?
//@version=2
strategy("Days Trader 1.0", "title = Days Trader", overlay=true)

// 2016 Boffin Hollow Lab
// author: Tarzan

//this program allows you to trade on specific days of the week to test for patterns
//monday =1  8 =special purpose

// short = 1 long = 0
// monday is the lightest bar


c = navy

//(dayofmonth == 1 )    ? color(black, 54) :

bgColor = (dayofweek == monday)  ? color(c, 94) :
     (dayofweek == tuesday)  ? color(c, 90) :
     (dayofweek == wednesday) ? color(c, 86) :
     (dayofweek == thursday) ? color(c, 84) :
     (dayofweek == friday)  ? color(c, 82) : na
     
     
bgcolor(color = bgColor)

dom = input(title = "Day of month if nz", defval = 0)
cmday = input(0)
gapp = input(2)
longorshort = input(title = "0 for short 1 for long", defval=0)
openday = input(title ="trade open day of week", defval=1)
//oday = input (float)
closeday = input (title = "trade close day of week", defval=2)

oday = (openday == 3) ? monday : 
    (openday == 4) ? tuesday :
    (openday == 5) ? wednesday : 
    (openday == 1) ? thursday : 
    (openday == 7) ? friday : 
    (openday == 6) ? saturday : 
    (openday == 2) ? sunday : 
    (openday == 8) ? abs(second(time)/10) : na
    
cday = (closeday == 3) ? monday : 
    (closeday == 4) ? tuesday :
    (closeday == 5) ? wednesday : 
    (closeday == 6) ? thursday : 
    (closeday == 7) ? friday : 
    (closeday == 1) ? saturday : 
    (closeday == 2) ? sunday : 
    (closeday == 8) ? (oday + 1) : na
    
   


if (longorshort == 0 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofweek == oday))
  
if (longorshort == 1 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofweek == oday))
  
if (longorshort == 2 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofweek[3] == (oday))) 
  
if (longorshort == 2 and dom == 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofweek[3] == (oday+gapp)))  
  
strategy.close_all(when = (dayofweek == cday and dom == 0 ))

//if (dayofweek == cday and dom == 0 )
 // strategy.order("tradez", strategy.short, 1, limit = na, stop = na)
 
// strategy.order("tradez", strategy.short, 1, comment = "stratorder", when = dayofweek == cday and dom == 0 and longorshort == 0)

// strategy.order("tradez", strategy.long, 1, comment = "stratorder", when = dayofweek == cday and dom == 0 and longorshort == 1)

if (longorshort == 0 and dom != 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.long, when = (dayofmonth == dom ))
  
if (longorshort == 1 and dom != 0)
  strategy.entry("tradez", strategy.short, when = (dayofmonth == dom ))
  

strategy.close("tradez", when = (dayofmonth == cmday and dom != 0 ))