aksharmty

Pivot Crossover

244 lượt xem
17
This indicator work on pivot point crossover. In this indicator use three pivot point
White color line is Pivot point for current bar.
Green/Red color line is Pivot point for last bar.
Yellow color line is Pivot point for 2nd last bar.

For long
if last pivot crossover above 2nd last pivot then go long
if current pivot crossover below last pivot then exit long

For short
if last pivot crossover below 2nd last pivot then go short
if last pivot crossover above last pivot then exit short
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?