inno14

Bollinger Bands Touch Map

This simple script based on Bollinger Bands to collect Touch Point at bandsand display them on the map. Detail of rule as below:
1.Define Touch Point
1.1.Touch Point at Lower Band
+ Key bar:
- Open Price lower than BB lower band, Close Price higher than BB lower band
+ Touch Point:
- Median Price ( HL2 ) of Key bar
1.2.Touch Point at Upper Band
+ Key bar:
- Open Price higher than BB upper band, Close Price lower than BB upper band
+ Touch Point:
- Median Price ( HL2 ) of Key bar
1.3.Zero Point
- Close Price of Current bar
===================================
2.Touch Map
+ Last 5 Touch Point will be show on the map
+ Newest Touch point is numbered as (1) and show at the left of Zero Point
+ Each Point has a label show point's value
===================================
3.Fibonacci
+ Enable: Apply to number of Touch Points indicated
+ Style Up: 0 Level at the bottom
+ Style Down: 0 Level at the top
===================================
4.123 Pattern
+ Pattern: dot 2 and dot 3 at the Top and the Bottom of group 1234
+ M Pattern: dot 3 at the Top of group 135 and at the Bottom of group 234
+ W Pattern: dot 3 at the Bottom of group 135 and at the Top of group 234
===================================
5.Supply Demand Zone
5.1. Supply Zone
+ Supply Zone is area map structure change from upward to downward
+ Supply Zone is limited by 2 dots highest before upward structure broken
5.2. Demand Zone
+ Demand Zone is area map structure change from downward to upward
+ Demand Zone is limited by 2 dots lowest before downward structure broken
============================================================================
6.6.Over Block
6.1.Overbought Block
+ Overbought Block is location Long position covering
+ Ovb Block is limited by higest high and upper band at top of map
6.2.Oversold Block
+ Oversold Block is location Short position covering
+ Ovs Block is limited by lowest low and lower band at bottom of map
===================================
7. RSI Column
+ RSI Overbought is marked by Overbought color
+ RSI Oversold is marked by Oversold color
+ RSI Normal is marked by Normal color
+ Symbol ▲: RSI growing
+ Symbol ▼: RSI falling
===================================
8. Volume Direction
+ Volume growing is marked by Up Color
+ Volume falling is marked by Down Color
+ New Highest Volume on the map is marked by High Color and H Label
+ New Lowest Volume on the map is marked by Low Color and L Label
+ Volume higher than Median level is marked by Up Color and M Label
===================================
9.Useful features
+ Quickly find chart patter: 123, M, W...
+ Quickly find wave patter: I, V, N...
+ Quickly find Key level when moving between different Time Frame
+ Quickly recognize chart is trending or trendless
+ Quickly recognize divergence of Price and Volume
+ Quickly calculate Entry, Stoploss, Takeprofit by using Fibonacci
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?