king_mob

Binance Big Open Interest Delta Change v2

Note: This script will only work properly with Binance Futures symbols.

This script simply looks at the open interest for the symbol you are currently viewing and determines if a large change in open interest has occurred, which triggers a background color alert.

It does this by comparing the absolute value of the range of the current open interest bar with a simple average (length set by user) of the past x range. The user also determines what is considered a 'large' change in open interest by setting a multiplier with which the current range must exceed compared to the average range in order to trigger an alert.

If the change in open interest is an increase in OI, the alert is blue, and if the change in open interest is a decrease, the alert is orange.

The open interest ticker that is used for calculation is derived by adding the current ticker and "_OI" so that it auto changes each time you switch to a new Binance futures contract.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?