Botnet101

Yearly Percentage Returns

An indicator that lets you visualize the historical Yearly Percentage returns of any symbol.

Key Features:
  • Displays the yearly returns from start to end of each year
  • Displays a table showing all yearly returns for current symbol
  • Displays start of each year as a vertical line
  • Displays up to 5 custom horizontal levels

Table Settings:
  • Enable table - Show/Hide the table
  • Size - Sets the size of the table
  • Position - Sets the position of the table on the screen
  • Direction - Sets the direction of the table to display the data (Vertically or Horizontally)
Phát hành các Ghi chú:
  • Fixed bug where table does not show
  • Added option to sort the table by Ascending or Descending order
Phát hành các Ghi chú: Fixed order of table data
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?