yourmattie

Open Close Cross Strategy R6.1 revised by yourmattie

Original version: Open Close Cross Strategy R5 revised by JustUncle.


Change: script changed to a study script with custom alerts.

This revision is an open Public release, with just some minor changes. It is a revision of the Strategy "Open Close Cross Strategy R2" originally published by @JayRogers.
Revised by JustUncleL


Description:
Strategy based around Open-Close Moving Average Crossovers optionally from a higher time frame.

Read more about the indicator original script
Klik here


##USE AT YOUR OWN RISK##

Use this as overlayer on the original strategy to set custom alerts.
Info: with this study script no buy/sell arrows show up op the chart.

Does some know a solution for this issue:
Issue: sometimes it gives a false signal because even when you set "one per bar close" the custom set alert might come halfway the bar....and it might be a false signal when the bar is closed
Does somone know a fix for this? I tried with barstate.iscomfirmed but it didn't work for me.

Ps . I'm not a developer...just changed the scipt by watching a youtube tutorial.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?