alorse

Tendency EMA + RSI [Alorse]

A very simple and highly effective strategy LONG & SHORT that combines only 2 indicators:
  • RSI
  • 3 Moving Average Exponential ( EMA )


LONG Entry conditions are:

LONG Exit conditions are:
  • RSI greater than 70
  • Or when X number of candles have passed and the trade is in profit. (Check Settings)

SHORT Entry conditions are:

SHORT Exit conditions are:
  • RSI is less than 30
  • Or when X number of candles have passed and the trade is in profit. (Check Settings)Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?