alorse

Tendency EMA + RSI [Alorse]

A very simple and highly effective strategy LONG & SHORT that combines only 2 indicators:
  • RSI
  • 3 Moving Average Exponential (EMA)


LONG Entry conditions are:
  • EMA 20 cross over EMA 10
  • EMA 10 is above EMA 100

LONG Exit conditions are:
  • RSI greater than 70
  • Or when X number of candles have passed and the trade is in profit. (Check Settings)

SHORT Entry conditions are:
  • EMA 20 cross under EMA 10
  • EMA 10 is below EMA 100

SHORT Exit conditions are:
  • RSI is less than 30
  • Or when X number of candles have passed and the trade is in profit. (Check Settings)Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?