everget

Nick Rypock Trailing Reverse (NRTR)

This indicator was invented in 2001 by Konstantin Kopyrkin. The name "Nick Rypock" is derived from his surname reading in the opposite direction:

Kopyrkin -> Kopyr Kin -> Kin Kopyr -> Nik Rypok

The idea of the indicator is similar to the Chandelier Exit , but doesn't involve ATR component and uses a percentage instead.

A dynamic price channel is used to calculate the NRTR. The calculations involve only those prices that are included in the current trend and exclude the extremes related to the previous trend. The indicator is always at the same distance (in percent) from the extremes reached by prices (below the maximum peak for the current uptrend, above the minimum bottom for the current downtrend).

Freelance -> Telegram: @alex_everget

A list of Free indicators:
https://bit.ly/2S7EPuN

A list of Paid indicators:
https://bit.ly/33MA81f

Earn $30:
https://www.tradingview.com/gopro/?share_your_love=everget
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?