jjfrost

Modulate 40 Symbols

Modulates (multiplies) 40 securities
Useful for assessing breadth
Defaults with the Top 40 holdings in SPX
Change symbols to measure breadth in an ETF
Phát hành các Ghi chú: Sorry, previous version was incorrect. It only modulated the first two symbols.
Mã nguồn mở

Với tinh thần của TradingView, tác giả đã xuất bản tập lệnh theo mã nguồn mở, vì thế trader có thể dễ dàng hiểu và tùy chỉnh được. Bạn có thể sử dụng miễn phí, hoặc tùy chỉnh lại mã đã được cấp phép bởi Quy tắc Chung. Bạn có thể sử dụng nó trên biểu đồ.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Bình luận

Wrong chart was published but code is correct.
Phản hồi