veryfid

Dump Detector - Stochastic RSI

veryfid Premium Cập nhật   
Dump Detecter uses Stochastic RSI to detect dumps/downtrends. Can be used as an exit trigger for long bots or an entry trigger for short bots. Change settings to lower timeframe for scalping. Pump signals can be turned on with tickbox.

Default Settings are not the usual Stochastic RSI setup and have been tuned to bitcoin 3hr chart:
Timeframe = 3hrs
smoothK = 3
smoothD = 3
lengthRSI = 6
lengthStoch = 27
src = close
Phát hành các Ghi chú:
Added a range filter for pump and dump detection, It was set to only pickup crossovers/crossunders over the 50 line on the Stochastic RSI indicator. Now default settings is to pick up all crosses. To use those old settings adjust "crossover/under must be greater than" to 50. Traders can choose to only pickup dump signals when Stochastic is overbought by making min value 80 and max value 100. Likewise for the opposite detecting pumps only in oversold range by setting min value to 0 and max value to 20.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?