LonesomeTheBlue

Volume-Supported Linear Regression Trend

LonesomeTheBlue Wizard Cập nhật   
Hello Traders,


Linear Regression gives us some abilities to calculate the trend and if we combine it with volume then we may get very good results. Because if there is no volume support at up/downtrends then the trend may have a reversal soon. we also need to check the trend in different periods. With all this info, I developed Volume-Supported Linear Regression Trend script. The script checks linear regression of price and volume and then calculates trend direction and strength.


You have option to set Source, Short-Term Period and Long-Term Period. you can set them as you wish.

By default:
Close is used as "Source"
Short-Term Period is 20
Long-Term Period is 50


in following screenshot I tried to explain short term trend (for uptrend). Volume supports the trend? any volume pressure on trend? possible reversal? same idea while there is downtrend.

in following screenshot I tried to explain long term trend:

You can also check Positive/Negative Divergences to figure out possible reversals (to automate it, you can use Divergence for Many Indicators v4, it has ability to check divergences on external indicators)


Enjoy!Phát hành các Ghi chú:
_rate function fixed. (Thanks to @Earthless85)
Phát hành các Ghi chú:
Added explanation
unnecessary commands removed
Phát hành các Ghi chú:
options added for the lines and columns

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?