xiaolaichen

BTC Dominance Exclude Stablecoins(USDT, USDC, DAI)

xiaolaichen Cập nhật   
This index's goal is to show the true bitcoin dominance relative to other risky crypto assets, excluding the diluting effects of those ever-increasing stablecoin(USDT, USDC , DAI)'s market cap. In this index, we can see the BTC dominance has been solid increasing & construct bottom during recent fear/bear.

Xiaolai Chen
Sept 14th 2022
Phát hành các Ghi chú: This update include BUSD marketcap to reflect the ever increasing market power of Binance and its BUSD.
Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?