danarm

BTC exchange trade vol / on-chain transaction vol

This Bitcoin indicator shows the percentage that the exchange traded volume is from the sum of the exchange traded volume + on-chain transaction volume .

The thin red line is the non-smoothed value calculated from daily volumes.

The thick black line is the 7-day EMA-smoothed value.

The exchange traded volume and the on-chain transaction volume are reported by Quandl and have a 1D resolution - so it is best to use this indicator on the daily time frame.

When the value is high, it shows the the interest of traders is high and they are intensely trading BTC . When the indicator is low, it means that BTC is "dormant": it is used for transfers, but not so much for trading - traders forgot about it for a while - which may be a good time to accumulate if the economy is in a general bull market.

Mã nguồn mở

Với tinh thần TradingView, tác giả của tập lệnh này đã xuất bản nó dưới dạng mã nguồn mở, vì vậy các nhà giao dịch có thể hiểu và xác minh nó. Chúc mừng tác giả! Bạn có thể sử dụng mã này miễn phí, nhưng việc sử dụng lại mã này trong một ấn phẩm chịu sự điều chỉnh của Nội quy nội bộ. Bạn có thể yêu thích nó để sử dụng nó trên biểu đồ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?